Veggie Lover : คุณประกอบ ประกอบกิจเจริญ

คุณประกอบ ประกอบกิจเจริญ เจ้าหน้าที่แผนกจัดการงานบุคคล บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เคยผ่านการอบรมในโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัมในปี 2561 และได้ประโยชน์มาก ในปีนี้คุณประกอบจึงประสานงานให้โครงการฯ จัดอบรมเฉพาะสำหรับพนักงานของบริษัท IRPC ในพื้นที่ทำงาน 4 แห่ง คือ พระประแดง อยุธยา ระยอง และกรุงเทพ (สำนักงานกลาง)

Continue reading “Veggie Lover : คุณประกอบ ประกอบกิจเจริญ”

ทำไมต้องกินผักผลไม้ตามฤดูกาล

ปู่ย่าตาทวดของเราเฝ้าดูการเจริญเติบโตของพืชพรรณต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนรู้ว่า หากเริ่มนับตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปี ข้าวในนาบ้านเราจะเริ่มสุกจากภาคเหนือไล่ไปยังภาคใต้ ขณะที่ผลไม้ท้องถิ่นก็จะเริ่มสุกจากทางภาคใต้ของประเทศขึ้นไปสู่ภาคเหนือสวนทางกัน จนมีคำกล่าวคุ้นหูว่า “ข้าวจะสุกจากเหนือมาใต้ ผลไม้จะสุกจากใต้มาเหนือ”

Continue reading “ทำไมต้องกินผักผลไม้ตามฤดูกาล”

วิธีเก็บผักรักษาผลไม้ ให้คงคุณค่า

คนเมืองอย่างเรา อาจไม่สะดวกไปตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตบ่อยๆ เพื่อจะซื้อผักผลไม้สดทุกวัน และยิ่งถ้าอยู่คนเดียวหรือเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกน้อยด้วยแล้ว การซื้อผักผลไม้แต่ละครั้ง คงต้องเก็บไว้กินหลายมื้อ เราจึงมีวิธีการเก็บรักษาผักผลไม้มาแนะนำกันค่ะ

Continue reading “วิธีเก็บผักรักษาผลไม้ ให้คงคุณค่า”