6 อบรมแม่ครัว

นอกจากจะดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างดีมานด์ในฝั่งผู้บริโภคให้อยากกินผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมแล้ว ทางโครงการฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมฝั่งซัพพลายคือผู้ขายด้วยการจัดอบรมแม่ครัว / ผู้ประกอบการร้านอาหารของสำนักงานต้นแบบ รวมจำนวน 35 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณแววตา เอกชาวนา นักโภชนาการ / แม่ครัว / เจ้าของร้านอาหารสุขภาพในโรงพยาบาล งานนี้แม่ครัวปลื้มใจกันถ้วนหน้า ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่พร้อมจะนำไปปรับปรุงเมนูอาหารของร้านตนให้มีผักผลไม้ที่สะอาด ปลอดภัย และครบคุณค่า