4 Design My Plate

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม จัดร่วมกับสำนักงานต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อของตน เพื่อให้สามารถรับประทานผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม

ภายในงาน มีฐานกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องปริมาณผักผลไม้ที่ควรรับประทาน การเลือกรับประทานผักผลไม้อย่างปลอดภัย การสร้างสรรค์เมนูผักผลไม้ใหม่ๆ และยังมีเวทีเสวนาโดยผู้เชี้ยวชาญทั้งหมอ นักโภชนาการ และผู้ที่ประสบความสำเร็จในการกินผักผลไม้ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมทั้งสาธิตน้ำผักผลไม้ปั่น โดยใช้ผักพื้นบ้านไทยๆ ให้ลองชิม

นอกจากนี้ ตลาดนัดผักผลไม้และคาราวานอาหารปลอดสารเคมีที่พร้อมใจกันมาให้บริการถึงที่