7 กินผักสร้างสุข

กิจกรรมประจำปีที่โครงการฯ จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค ด้วยการรับประทานผักผลไม้ที่มีความปลอดภัยให้เพียงพอตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ภายในงานมีเวทีเสวนา Veggie’s Talk โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ผู้แทนองค์กรต้นแบบที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม Veggies Lovers ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมพูดคุย / นิทรรศการและฐานกิจกรรมกินผักผลไม้ดี 400 กรัม / ตรวจสารเคมีตกค้างจากผักผลไม้ในเลือด / บู้ธกิจกรรมและการออกร้านจำหน่ายผักผลไม้อินทรีย์จากภาคีเครือข่าย และบางปีมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่องค์กรส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม