10 กิจกรรมส่งเสริมผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2563 โครงการฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนทุนและความรู้เชิงกระบวนการในพื้นที่ต้นแบบเพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เพิ่มผักผลไม้ จำนวน 15 พื้นที่ รวมถึงมีการถอดบทเรียนเพื่อสะท้อนถึงปัจจัยความสำเร็จในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนนั้น ควรเริ่มจากการผลักดันให้เกิดแนวคิดสุขภาพดี (Well-being) เพื่อสร้างชุมชนที่แข็งแรง ผ่านกระบวนการให้ความรู้ ทดลองปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นำไปสู่การถ่ายทอดความสำเร็จ