ดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index)

ดัชนีมวลกายสำหรับคนเอเชีย

27.0 ขึ้นไป

มีภาวะอ้วน มีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดร่วมกับความอ้วน เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน และอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เป็นต้น หาก BMI อยู่ในระดับนี้ ควรปรับพฤติกรรมการกินอาหาร ออกกำลังกาย และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างยิ่งยวด

23.0 – 26.9

น้ำหนักเกิน มีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดร่วมกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ควรปรับพฤติกรรมการกินอาหาร ออกกำลังกาย พิจารณาปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์

18.5 – 22.9

ดัชนีมวลกายปกติ ขอให้สืบเนื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้ดีต่อ ๆ ไปนะคะ

น้อยกว่า 18.5

ดัชนีมวลกายต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและมีผลเสียต่อสุขภาพ ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ ถึงการปรับพฤติกรรมและน้ำหนักที่เหมาะสม

โดย แพทย์หญิงช่อทิพย์ นาถสุภา พัฒนะศรี