เมนูจากทางบ้าน : น้ำพริกปลาทู

เจ้าของเมนู คุณมันทนา สมคะเณย์
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)