Veggie Lover : คุณนาตยา เสถียรพานิช

คุณนาตยา เสถียรพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลนครปฐม ทำไมบุคลากรในโรงพยาบาลจึงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งที่มีความรู้อยู่แล้ว ความเข้าใจที่ว่าบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้วนั้น ด้านหนึ่งก็ถูก แต่ก็ไม่ถูกทั้งหมด เรารู้หลักการแต่บางเรื่องเรารู้ไม่จริง ไม่เหมือนการรู้ผ่านประสบการณ์ที่ได้ลองทำ ในโครงการกินผัก-ผลไม้ 400 กรัมนี้ มีช่วงที่พวกเราต้อง focus การกินผักให้ได้วันละ 400 กรัม ต่อเนื่อง 21 วัน มันทำให้เราได้เห็นและเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้ หรือไม่เคยคิดว่ามันสำคัญหรือน่าสนใจ เช่น ปกติตัวพี่เองกินผักอยู่แล้วในชีวิตประจำวันและไม่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาอะไร เราเข้าโครงการเพราะเราอยากได้ความรู้เพิ่มขึ้น (ซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าอยากได้ความรู้อะไร) พอตัดสินใจร่วมโครงการ ก็เลยชักชวนเพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาลที่ต้องรับผิดชอบสายงานต่างๆ ให้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกัน จะได้ช่วยกันผลักดันงานต่อไปในอนาคต เช่น เจ้าหน้าที่ด้านเวชกรรมสังคม เจ้าหน้าที่แผนกอาชีวะ เจ้าหน้าที่ด้านโภชนาการ แล้วผลเป็นอย่างไรบ้าง การรู้ด้วยประสบการณ์มีแรงส่งมากกว่าการรู้ผ่านหนังสือ เช่น เราอาจจะเคยรู้ว่าต้องกินผัก-ผลไม้วันละ 400 กรัม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรค NCDs หรือ คนที่มีความเสี่ยง NCDs ควรจะลดการกินอาหารหวาน มัน เค็ม — เรารู้ แต่จริงๆ แล้วเราไม่รู้หรอกว่า 400 กรัม … Continue reading Veggie Lover : คุณนาตยา เสถียรพานิช